Bài chòi, trò chơi dân gian truyền thống Quảng Nam, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể.