Cảng Cửa Đại

Vào mùa hè, thuyền du lịch cập bến mỗi ngày đưa khách tới Cù lao Chàm từ bến cảng này ở cửa biển Cửa Đại.