Đình Cẩm Phô là một ngôi đình cổ được xây dựng từ năm 1818 dưới bóng cây đa 200 tuổi.