Hơn 12 điểm lặn tuyệt đẹp nằm rải rác quanh cụm đảo cù lao Chàm.