Sông Đầm

Sông Đầm ở Tam Kỳ là một vùng đầm nước rộng lớn nơi sen nở vào mùa hè.